IKARIKAR http://www.ikar.sk

Pravidlá

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s príspevkom (román, novela, poviedka, zbierka básní, cestopis, kuchárska kniha a i.) napísaným v slovenčine. Vek autorov nie je limitovaný.

2. Autor udeľuje vydavateľstvu – spoločnosti Ikar, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 00 678 856, zapísanej v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č.30/B (ďalej len vydavateľstvo) pridaním svojho príspevku na www.mamtalent.sk výhradnú licenciu podľa §40 Zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon) na knižné zverejnenie svojho diela a jeho šírenie v slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky aj v zahraničí, a to buď samostatne alebo v rámci súborného diela.

3. Autor súhlasí s tým, že vydavateľstvo má právo rozhodnúť o tom, či licenciu udelenú v bode 2 využije alebo nie. Autor berie na vedomie, že rozhodujúcim kritériom pre vydavateľstvo na využitie, resp. nevyužitie uvedenej licencie bude čitateľský ohlas ostatných užívateľov, garantov a poroty projektu.

4. Vydavateľstvo je povinné informovať autora príspevku o svojom zámere využiť alebo nevyužiť výhradnú licenciu udelenú podľa bodu 2 tohto článku najneskoršie do dvanástich mesiacov od zverejnenia diela na stránke www.mamtalent.sk. Pokiaľ vydavateľstvo v tejto lehote autora príspevku o svojom zámere výhradnú licenciu využiť neinformuje a nevstúpi s ním do rokovania o dohodnutí ďalších podmienok licenčnej dohody, táto skutočnosť sa považuje za odstúpenie vydavateľstva od licenčnej dohody na knižné zverejnenie príspevku a užívateľ ako autor príspevku má právo s príspevkom naložiť podľa vlastného uváženia.

5. Príspevok nesmie byť publikovaný v žiadnom celoslovenskom médiu (tlačenom), ak neudelí autorovi výnimku organizátor. Príspevok alebo jeho časť môže byť zverejnená na internete (blogy, vlastné stránky, literárne portály), nemôže byť však prihlásený do akejkoľvek súťaže, ani nemôže zaň autor dostávať honorár.

6. Autor (ďalej myslené ako autor príspevkov, aj ako autor komentárov pod dielami) nesmie svojím príspevkom porušovať občianske práva iných ľudí, zasahovať do ich súkromia, poškodzovať dobré meno fyzických či právnických osôb.

7. Autor nesmie publikovať nepravdivé či štvavé informácie; nenavádza vo svojom príspevku na neprimerané správanie, kriminalitu, násilie, neznášanlivosť či poškodzovanie majetku; nepoužíva vulgarizmy ani čisto komerčné informácie.

8. Autor nesie plnú zodpovednosť za obsah svojich príspevkov, aby nebol v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

9. Organizátor projektu má v prípadoch porušenia daných pravidiel právo uzamknúť a zneaktívniť daný príspevok.

10. Autor dodržiava všeobecne platné autorské práva a citovanie zdrojov (neuverejňuje cudzie texty, ani v prípade, ak nie je autor známy...).

11. Autor si môže zvoliť pseudonym, ktorý pri registrácii v profile aktivuje (zaškrtne políčko pri pseudonyme). Administrátor stránky a vydavateľstvo Ikar sa zaväzujú v prípade takéhoto výslovného želania autora zachovať v tajnosti jeho pravé meno a priezvisko.

12. Príspevok možno neskôr dopracovať či upraviť, na čo by mal autor upozorniť ostatných čitateľov krátkou informáciou (napr. Na základe čitateľských podnetov som zmenil/upravil/doplnil túto pasáž...).

13. Pri vkladaní fotografií a videa autor automaticky potvrdzuje, že má právo ich šíriť či distribuovať a neporušujú sa tým všeobecné podmienky používania. Vo všetkých prípadoch je autor povinný uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok vzal.

14. Ak autor opakovane porušuje pravidlá a jeho činnosť je v rozpore so záujmami projektu, administrátor má právo ho na to upozorniť alebo v prípade opakovaného porušovania profil daného autora uzamknúť či dokonca zrušiť. Rovnako nebudú aktivované profily, v ktorých autor neuvádza skutočné údaje alebo uvádza nepravdivé fakty, a to aj bez upozornenia autora.

15. Organizátor vyhlasuje, že bude využívať svoje prostriedky, znalosti a schopnosti, aby zabezpečil spoľahlivosť a bezpečnosť stránky www.mamtalent.sk. Vzhľadom na to, že ide o bezplatný projekt z pohľadu užívateľov, nezaručuje stopercentnú funkčnosť ani bezchybnosť. Užívateľ súhlasí, že nemá nárok na úhrady akejkoľvek škody spojenej s používaním stránky www.mamtalent.sk.

16. Organizátor si vyhradzuje právo akýchkoľvek zásahov do systému, vrátane zmien týchto pravidiel, bez potreby predchádzajúceho oznámenia užívateľom.

17. Pri založení profilu či komentovaní diel je nevyhnutná e-mailová adresa. Organizátor je oprávnený na ňu zasielať e-mail s aktivačným kódom a novinky zo svojich služieb. Organizátor sa zaväzuje, že adresu neposkytne tretím stranám ani ju nevyužije na posielanie nevyžiadanej pošty, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

18. Každý užívateľ-autor je oprávnený sa zaregistrovať na portáli www.mamtalent.sk prostredníctvom registračného formulára a vytvoriť si touto registráciou vlastného virtuálneho užívateľa. Registrácia umožňuje využívanie všetkých služieb bezodplatne. Autor získava automaticky možnosť a prístup ku službám Video, Grafika, Fotografie, má možnosť komentovať a hodnotiť príspevky iných autorov. Po prihlásení beží na pozadí časový limit 30 minút, ktorý sa vždy obnoví pri akomkoľvek zásahu na stránke. Po jeho uplynutí (ak ste 30 minút na stránke nič neurobili) vás systém automaticky odhlási a chráni napríklad pred zásahmi iných, neautorizovaných osôb. Do svojho profilu sa môžete opäť prihlásiť prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov.

19. Užívateľ-autor berie na vedomie, že stránka www.mamtalent.sk ako celok aj jeho jednotlivé časti sú chránené autorskými právami, právami súvisiacimi s autorskými právami, ochrannými známkami, inými formami ochrany duševného vlastníctva, prípadne ďalšími majetkovými právami ich oprávnených nositeľov.

20. Tieto pravidlá a podmienky používania portálu boli dohodnuté na dobu neurčitú. Pre autora i organizátora sú záväzné od prvého prístupu na portál bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany organizátora.
 


Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: